• 09120043225
  • 02133845192
  • 02133658909
  • 02133807252

روش مونتاژ قطعات DIP

روش مونتاژ قطعات DIP

بهترین روش مونتاژ کردن قطعات dip :

 برای مونتاژ ٬قطعات را به ترتیب حساسیت ابتدا از:مقاومت – خازن – دیود – ترانزیستور و آی سی شروع  به مونتاژ کرده و قطعه را درمحل مخصوص خود که بر روی برد مشخص شده است میگذاریم و از طرف دیگر برد پایه ها را لحیم میکنیم.  ابتدا هویه را یک طرف قطعه و سیم لحیم را یک طرف دیگر قطعه قرار دهید. اول سیم لحیم را خارج کرده و هویه را چند ثانیه دیگر همان جا نگه دارید . این باعث می شود که لحیم همچنان به ذوب شدن ادامه داده و اتصال به خوبی برقرار شود. سپس ، می توانید هویه را خارج کنید . کل این فرآیند نباید بیشتر از ۵ ثانیه طول بکشد . در حالت عادی ، ۳ تا ۴ ثانیه کافی است . حرکت دادن یا فوت کردن اتصال باعث خراب شدن آن می شود . یک اتصال نامرغوب لحیم ظاهری شبیه به اکسایش ، بیش از حد تیره و دانه دانه دارد . همچنین ممکن است توپی از لحیم روی منطقه اتصال باقی بماند . یک اتصال خوب باید دارای ظاهر صاف و یک دست بوده و طرفین آن مقعر باشند . اتصال خوب شبیه یک توپ برآمده نخواهد بود ، بلکه ظاهری مسطح خواهد داشت پیش از تکان دادن یا جا به جا نمودن محل اتصال باید اجازه دهیم قلع کاملاً سرد شود و خود را بگیرد .جهت مونتژ قطعاتSMD از هیتر هوای گرم استفاده می شود با استفاده از پنس قطعه را در محل مناسب آن،با فاصله کمی از برد قرار می دهیم همزمان حرارت هیتر را هم بر روی پایه های قطعه اعمال می کنیم پس از چند ثانیه قطعه بر روی برد متصل می شود.

مونتاژ کردن قطعات  dip :

 برای مونتاژ قطعات را به ترتیب حساسیت ابتدا از:مقاومت – خازن – دیود – ترانزیستور و آی سی شروع  به مونتاژ کرده و قطعه را درمحل مخصوص خود که بر روی برد مشخص شده است میگذاریم و از طرف دیگر برد پایه ها را لحیم میکنیم.  ابتدا هویه را یک طرف قطعه و سیم لحیم را یک طرف دیگر قطعه قرار دهید. اول سیم لحیم را خارج کرده و هویه را چند ثانیه دیگر همان جا نگه دارید . این باعث می شود که لحیم همچنان به ذوب شدن ادامه داده و اتصال به خوبی برقرار شود. سپس ، می توانید هویه را خارج کنید . کل این فرآیند نباید بیشتر از ۵ ثانیه طول بکشد . در حالت عادی ، ۳ تا ۴ ثانیه کافی است . حرکت دادن یا فوت کردن اتصال باعث خراب شدن آن می شود . یک اتصال نامرغوب لحیم ظاهری شبیه به اکسایش ، بیش از حد تیره و دانه دانه دارد . همچنین ممکن است توپی از لحیم روی منطقه اتصال باقی بماند . یک اتصال خوب باید دارای ظاهر صاف و یک دست بوده و طرفین آن مقعر باشند . اتصال خوب شبیه یک توپ برآمده نخواهد بود ، بلکه ظاهری مسطح خواهد داشت پیش از تکان دادن یا جا به جا نمودن محل اتصال باید اجازه دهیم قلع کاملاً سرد شود و خود را بگیرد.